USSD Connector

USSD Connector je moderní unikátní informační platforma využívající jako rozhraní technologii USSD = Unstructured Supplemetary Services Data. Tato technologie je podobná mechanismu SMS, protože využívá pro přenos řídící kanály a tím pádem neovlivňuje schopnost sítě realizovat hovory, případně přenášet data. Podobně jako SMS i USSD přenásí bloky dat (až 182 znaků).Základní odlišností oproti SMS je skutečnost, že přenos probíhá v rámci tzv. session a přenášená data nejsou po cestě ukládána.Přenos je tedy možný jen pokud je příjemce online. To znamená, že mezi odesílatelem a příjemcem vzniká vyhrazený přenosový kanál, kterým lze obousměrně komunikovat v dialogovém režimu. Obvykle se využívá na straně mobilního telefonu znakových řetězců, odpovědí pak mohou být i delší textové zprávy. Jako jednoduchý typický příklad využití USSD může posloužit zjišťování kreditu u mobilního operátora. Tato technologie má několik nesporných výhod - je velmi rychlá, je dostupná na všech mobilních telefonech a služby postavené na této technologii mohou být dostupné bez ohledu na případný roaming.

USSD Connector využívá všech předností této technologie a poskytuje úplnou podporu pro obousměrnou komunikaci a zpracování  USSD requestů a to jak MO USSD tak i MT USSD. USSD Connector je modulární systém, pro napojení do sítě modbilního operátora v současné době využívá protokoly CIMD2 a SICAP, ale vzhledem podpoře jiných protokolů pro SMS není problém využít i jiný protokol obvykle používaný pro napojení na USSD Centrum, např. SMPP.

Na platformě USSD Connectoru je k dispozici několik služeb a jako primární je služba USSD Menu. Hlavní myšlenkou USSD Menu je umožnit mobilnímu uživateli interaktivní způsob práce při volbě informačních služeb pomocí menu, zadávání jejich parametrů a odesílání požadavku ke zpracování. Výsledkem je pak buď přímá odpověď služby nebo předání zvoleného požadavku na další systémy ke zpracování. Menu může být použito dvěma různými způsoby: interaktivním procházením v menu nebo přímým vyvoláním zvolené služby.

Interaktivní procházení menu

V tomto případě odesílá mobilní uživatel ze svého telefonu USSD požadavek se servisním číslem služby. V odpovědi dostane USSD zprávu, která obsahuje seznam základních služeb přístupných v menu a jejich význam. Uživatel vybere požadovanou službu, případně zadá požadované parametry, a pošle je zpět. Menu vyhodnotí odpověď a buď  pošle uživateli další větev menu nebo provede transformaci požadavku a odešle jej k dalšímu zpracování. O odeslání požadavku je uživatel vyrozuměn USSD zprávou.

Přímé volání služby

Tento způsob je nejrychlejší cestou jak použít požadovanou službu. Uživatel může pomocí USSD dotazu odeslat kompletní zadání pro zvolenou službu ve tvaru *xxx*yyy*zzz*#, kde xxx je servisní číslo, yyy a zzz jednotlivé parametry pro zvolenou službu (může jich být i více, podle potřeby). Pokud je tento dotaz kompletní je přímo přetransformován a odeslán ke zpracování, jinak musí uživatel doplnit zbývající parametry, případně je mu nabídnuta příslušná větev v menu. Největší výhodou tohoto způsobu je, kompletní zadávací řetězec lze uložit do telefonního seznamu v mobilním telefonu a je tudíž snadno k dispozici.

Zkráceného pohybu v menu lze využít také při interaktivním procházení, kdy lze zadat příslušnou sekvenci najednou, např. přesun z položky 11 na položku 11345 lze zajistit buď postupným zadáváním 3, 4, 5 nebo přímým zadáním hodnoty 345. A stejně to lze provést i při zadávání parametrů, např. 345*12*TEST. Zde lze použít i alfanumerických parametrů na rozdíl od prvotního přímého volání služby, kde mobilní telefony obvykle povolují zadávat pouze čísla.

Pro tvorbu menu je k dispozici komplexní webové rozhraní, které umožňuje interaktivní návrh a úpravu menu s volitelnou dobou publikování.

Platforma USSD Connectoru poskytuje kromě Menu také rozhraní pro lokální služby, které lze bud začlenit přímo do struktury Menu nebo tyto služby mohou využívat vlastní servisní čísla. Tato vlastnost rozšiřuje možnosti systému, protože umožní online zpracování některých požadavků, které by jinak v Menu musely být předány externím službám, např. formou SMS.

Poslední hlavní součástí USSD Connectoru je robustní API rozhraní, zpřístupňující technologi USSD externím partnerům. Toto rozšíření zajišťuje obousměrnou komunikaci pro MO i MT USSD requesty  formou API rozhraní založeném na protokolu HTTP SOAP. Rozhraní je organizačně součástí USSD Connectoru, technologicky je však ve velké míře samostatné z důvodu větší flexibility a také mimo jiné i proto, že USSD Connector interně podporuje zprávy o délce max. 160 znaků, kdežto API podporuje plnou délku USSD, tzn. 182 znaků. Oddělení má i další výhody, protože je takto možné optimálněji zajistit vytížení strojů a zvětšit bezpečnost obou částí. Také toto rozhraní má k dispozici komplexní webové rozhraní se správou uživattelských přístupů, statistikami apod.

Celá platforma je koncipována tak, že je možné ji provozovat i v režimu HA (High Availability).